Home Events สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัด​สุพรรณบุรี

สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัด​สุพรรณบุรี

สถานที่จัดกิจกรรม  

ณ  สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัด​สุพรรณบุรี

ที่อยู่  :  240 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัด​สุพรรณบุรี 72150

Date

21 - 25 Jun 2021
Expired!

Time

8.00 น.-16.30 น.
All Day

Location

สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า
240 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัด​สุพรรณบุรี 72150

Submit a Comment