เอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่ฯ

เอกสารสำหรับหน่วยคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่ เจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่

แผนผังให้บริการ

Flow chart การให้บริการ รถหน่วยคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่

i

รายละเอียดปฏิบัติงาน

รายละเอียด การปฏิบัติงานตามแผนผังให้บริการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่

i

แบบคัดกรองมะเร็ง

แบบคัดกรองปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม

i

แบบบันทึกการตรวจเต้านม

แบบฟอร์มบันทึก การตรวจเต้านม หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่

ป้ายประชาสัมพันธ์
การคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่

ป้ายชื่อขนาด 4×2 เมตร

ตราสัญลักษณ์บรมราชาภิเษก

ขนาด A3
i

เอกสารโครงการคัดกรอง มะเร็ง

เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก
i

แผ่นพับให้ความรู้ มะเร็งเต้านม

แผ่นพับให้ความรู้ มะเร็งเต้านม
i

สรุปประชุมชี้เเจงเพื่อเตรียมการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1)

เอกสารรูปแบบ PDF

i

หนังสือรายงานโครงการฯมูลนิธิกาญจนบารมี

เอกสารรูปแบบ PDF

i

ใบสมัครงานและใบแนบเอกสาร

กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร PDF ทั้ง 2 ไฟล์