ประวัติความเป็นมา มูลนิธิกาญจนบารมี

ความเป็นมา

มะเร็ง เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นๆของประเทศไทย 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่โรงพยาบาลหรือศูนย์บำบัดโรคมะเร็ง มีจำนวนจำกัด ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งต้องรอรับการรักษาเป็นเวลานาน และจำนวนมากต้องเสียชีวิตก่อนจะได้รับการรักษา

ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้ป่วยที่สถานพักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระองค์ทรงทราบถึงปัญหา ความเดือดร้อนของราษฎรและผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรอรับการรักษา จึงทรงพระราชดำริให้จัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็งขึ้น เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว เป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์ประธานในการระดมทุนเพื่อจัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็ง ภายใต้ชื่อโครงการกาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทูลเกล้าถวายเงินในการสร้างศูนย์ดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีที่ ๕๐ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้พระนามของพระองค์เป็นชื่อศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็งว่าศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรีภายหลัง จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีเพื่อให้โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายทุกประการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการของโครงการกาญจนบารมี ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิกาญจนบารมีขึ้นโดยได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิกาญจนบารมี

๑. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้
๒. สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง
๓. เพื่อให้ทุนการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
๔. เพื่อเป็นกองทุนสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ และการพัฒนา บุคลากรของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วน ภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๕. เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ และสาธารณประโยชน์
๖. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

18 มีนาคม 2541

เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาธรรมานุภาพ ร.พ. มหาวชิราลงกรณ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

25 มกราคม 2543

เสด็จพระราชดำเนินเปิด ร.พ.มะเร็งชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

20 กันยายน 2544

เสด็จพระราชดำเนินเปิด โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ

มูลนิธิกาญจนบารมี ได้รับพระราชานุญาต จาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฐานะทรงเป็นองค์ประธาน
“โครงการกาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษกปีพุทธศักราช 2537”

ให้จัดตั้งขึ้นในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติปีที่ 50 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันมะเร็ง
รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ให้ได้รับการดูแล และในมหามงคลสมัยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2555

มูลนิธิกาญจนบารมี และกระทรวงสาธารณสุข รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้จัดทำ

“โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ”

เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านม ให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกด้วยการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ทั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นโดย

  • การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกรณรงค์ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งเต้านม
  • การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • การรับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้น
  • ลดอาหารไขมัน
  • ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างเสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและเอกซเรย์เต้านมสำหรับผู้หญิงที่มีปัจจัยเสี่ยง

หากพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมจะได้ส่งต่อเข้ารับการรักษาตามระบบหลักประกันสุขภาพ

24 สิงหาคม 2555

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยในพิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อโสธร รุ่นเบญจนวมงคล ๕๕๕๕๕๕๕๕๕ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา