โครงสร้างงานบริการ

ประธานมูลนิธิฯ

สำนักงานส่วนกลาง

งานการเงิน

งานบริจาค

งานธุรการ

งานพัสดุ

งานบุคลากร

หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม
เคลื่อนที่ขบวนที่ 1

งานบริการจัดการ

งานคลีนิคบริการ

งานรังสีวินิจฉัย

งานขบวนรถ

งานการเงินและพัสดุ

หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม
เคลื่อนที่ขบวนที่ 2

งานบริการจัดการ

งานคลีนิคบริการ

งานรังสีวินิจฉัย

งานขบวนรถ

งานการเงินและพัสดุ

หน่วยคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่

งานบริหารจัดการ

 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
 • รับผิดชอบดูแลสถานที่ปฏิบัติงานและงานพิธีการ
 • การสื่อสารประชาสัมพันธ์

งานการเงินและพัสดุ

 • งานสวัสดิการ
 • ดูแลเบิกจ่ายเงินสำรอง
 • สถานที่พัก
 • เงินกองทุนสวัสดิการ
 • งานสารบัญเอกสาร
 • บัญชีการเงิน
 • พัสดุครุภัณฑ์

งานคลีนิกบริการ

 • งานลงทะเบียน
 • งานซักประวัติและงานคัดกรองความเสี่ยง
 • งานประสานงานส่งคนไข้ตรวจที่รถแพทย์ศัลยกรรมและที่รถ Mammogram
 • การให้ความรู้ ข้อเสนอแนะและคำปรึกษา
 • การสอนสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ
 • รวบรวมข้อมูลและเอกสารบริการทั้งหมด

งานรังสีวินิจฉัย

 • ให้บริการการตรวจเต้านมโดยเครื่องMammogram และช่วยรังสีแพทย์ในห้อง Ultrasound
 • ดูแลอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือบนรถ ให้พร้อมใช้งาน
 • ลงทะเบียนและรวบรวมข้อมูลของผู้มารับบริการตรวจ Mammogram + Ultrasound ทั้งหมด
 • ดูแลรังสีแพทย์ ทั้ง Full time และ Part time

งานขบวนรถ

 • จัดเตรียมขบวนรถ
 • ขนย้ายสัมภาระต่าง ๆ
 • ดูแลรับส่งเจ้าหน้าที่
 • ดูแลรักษารถ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • ประสานงานไฟฟ้า
 • การจัดตั้ง Booth นิทรรศการ และการจัดการหุ่นตรวจ เต้านม