4 พค. 67 วันฉัตรมงคล

2 Jun 2024

วันฉัตรมงคล เป็นวันสำคัญที่รำลึกถึงพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับเป็นวันมหามงคลของชาติ

วันฉัตรมงคล 2567 ตรงกับวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เป็นวันหยุดราชการ