คณะกรรมการ
มูลนิธิการญจนบารมี

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ

๑.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี

ประธาน

๒.นายไทย สุพานิชวรภาชน์

รองประธาน

๓.นพ.ฐิติ พัฒนกำจร

กรรมการและเลขาธิการ

๔.นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์

กรรมการและเหรัญญิก

๕.นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร

กรรมการ

๖.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

กรรมการ

๗.นายนิกร สุศิริวัฒนนท์

กรรมการ

๘.นายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร

กรรมการ

๙.นางภารดี ชาญสมร

กรรมการ

๑๐.นพ. อาคม ชัยวีระวัฒนะ

กรรมการ

๑๑.ศ.พล.ต.ต.ดร. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช

กรรมการ

๑๒.ดร.อภิชาติ ดำดี

กรรมการ

๑๓.นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง

กรรมการ

๑๔.นายสุภาพ คลี่ขจาย

กรรมการ