คณะกรรมการ
มูลนิธิการญจนบารมี

นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี

ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี

นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์

กรรมการ

นายแพทย์ฐิติ พัฒนกำจร

กรรมการ

นายไทย สุพานิชวรภาชน์

กรรมการ

นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร

กรรมการ

นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์

กรรมการ

นายนิกร สุศิริวัฒนนท์

กรรมการ

นายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร

กรรมการ

นางภารดี ชาญสมร

กรรมการ

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ

  • กรรมการ