Home Events ขบวนที่ 2 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ขบวนที่ 2 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ :  หมู่ที่ 11 บ้าน 393 บ้านโนนสว่าง ตำบลบึงโขงหลง

           อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  38220

Submit a Comment