Home Events ขบวนที่ 2 ศาลาประชาคมอำเภอสิงหนคร จ.สงขลา

ขบวนที่ 2 ศาลาประชาคมอำเภอสิงหนคร จ.สงขลา

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ ศาลาประชาคมอำเภอสิงหนคร จ.สงขลา 

ที่อยู่: ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร  277 หมู่ 5, ถนนสงขลา-ระโนด, ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา, 90280 90100

 

 

Submit a Comment