27-28 ก.พ. 60 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

27-28 ก.พ. 60 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี