22 ก.พ. 60 อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

22 ก.พ. 60 อ.สิงหนคร จ.สงขลา