14-16 ก.พ. 60 อ.เมือง จ.ตรัง

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

14-16 ก.พ. 60 อ.เมือง จ.ตรัง