14 ก.ค.60 อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

14 ก.ค.60 อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี