20 ม.ค.60 อ.ท่ายาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

20 ม.ค.60 อ.ท่ายาง จ.ประจวบคีรีขันธ์