ผลงานของผู้ชนะการประกวด

ผลงานของผู้ชนะการประกวด

การประกวดบทกวีฉันทลักษณ์ ระดับนักเรียน รางวัลชนะเลิศ – ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท นางสาว ฮีดายะห์ เบ็ญโกบ(โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลผลงานชื่อ : “…ถึงเธอ –...