โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
(Mammogram)

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)  ในสตรีกลุ่ม   เสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ  โดยรถเคลื่อนที่หนึ่งขบวนมีรถจำนวน  4  คัน

  1. รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Advertising Unit)
  2. รถสาธิตและตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Check Up Unit)
  3. รถนิทรรศการและให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Learning Exhibition Unit)
  4. รถตรวจเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง (Mammogram)

วิดีทัศน์กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

เอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการฯ

เอกสารสำหรับหน่วยคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่ เจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่

แผนผังระบบจัดการ

Flow chart ระบบการจัดการ รถหน่วยคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่

(คลิกที่ปุ่ม หรือ "คลิกขวาที่ปุ่ม" เลือกคำสั่ง Save link as... / Download linked file as... เพื่อดาวโหลดไฟล์เอกสาร)

รายละเอียดการจัดการ

รายละเอียด รถหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ และการจัดการบนรถ

(คลิกที่ปุ่ม หรือ "คลิกขวาที่ปุ่ม" เลือกคำสั่ง Save link as... / Download linked file as... เพื่อดาวโหลดไฟล์เอกสาร)

แบบคัดกรองมะเร็ง

แบบคัดกรองปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม

(คลิกที่ปุ่ม หรือ "คลิกขวาที่ปุ่ม" เลือกคำสั่ง Save link as... / Download linked file as... เพื่อดาวโหลดไฟล์เอกสาร)

แบบบันทึกการตรวจเต้านม

แบบฟอร์มบันทึก การตรวจเต้านม หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่

(คลิกที่ปุ่ม หรือ "คลิกขวาที่ปุ่ม" เลือกคำสั่ง Save link as... / Download linked file as... เพื่อดาวโหลดไฟล์เอกสาร)

ป้ายชื่อหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม

ป้ายชื่อขนาด 4x2 เมตร

(ไฟล์ขาดใหญ! โปรด "คลิกขวาที่ปุ่ม" เลือกคำสั่ง Save link as... / Download linked file as... เพื่อดาวโหลดไฟล์เอกสาร)

ไวนิล บนเวที มูลนิธิกาญจนบารมี (สค 62)

ขนาด ก.39.36 ซม. x ส.21.92 ซม.

(ไฟล์ขาดใหญ! โปรด "คลิกขวาที่ปุ่ม" เลือกคำสั่ง Save link as... / Download linked file as... เพื่อดาวโหลดไฟล์เอกสาร)

ไวนิล บนเวที มูลนิธิกาญจนบารมี แบบที่ 2 (สค 62)

ขนาด 4x2 เมตร

(ไฟล์ขาดใหญ! โปรด "คลิกขวาที่ปุ่ม" เลือกคำสั่ง Save link as... / Download linked file as... เพื่อดาวโหลดไฟล์เอกสาร)

ตราสัญลักษณ์
บรมราชาภิเษก

ขนาด A3

(ไฟล์ขาดใหญ! โปรด "คลิกขวาที่ปุ่ม" เลือกคำสั่ง Save link as... / Download linked file as... เพื่อดาวโหลดไฟล์เอกสาร)

เอกสารโครงการคัดกรองมะเร็งฯ

เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก

(คลิกที่ปุ่ม หรือ "คลิกขวาที่ปุ่ม" เลือกคำสั่ง Save link as... / Download linked file as... เพื่อดาวโหลดไฟล์เอกสาร)