เจ้าหน้าที่
มูลนิธิการญจนบารมี

เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง

นางสิริลัษณ์ ปีกขาว

เจ้าหน้าที่รับบริจาค – ประสานงาน

นางสาวบุณณดา ทับทิมทอง

เจ้าหน้าที่รับบริจาค – ประสานงาน

นางสาวบังอร วารีหยา

เจ้าหน้าที่รับบริจาค – ประสานงาน

คุณปิญะวรรณ เพียรเจริญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอรุณ สาครประเสริฐ

พนักงานขับรถส่วนกลาง

เจ้าหน้าที่ขบวนที่ 1

นายวัฒนา โพธา

 นักวิชาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

นางศรีทัศน์ บุญวรรโณ

 เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคการแพทย์

นางสาวธิษตยา โชติสันต์

พยาบาล

นางสาวอำไพ แย้มกลาง

พยาบาล

นางจรรยา โพธา

พยาบาล

นางสาวจิรัชยา ตรวจนอก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสุธาสินี เพียรเจริญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพิมพ์พัชฌา เหมุทัย

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

นายไกวัล นุชธิสาร

พนักงานขับรถ

นายธนกฤต อภิชัจชัยกุล

พนักงานขับรถ

นายปิยะชาติ เติมวิชญกุล

พนักงานขับรถ

นายเสกสรรค์ ศรีเทพ

พนักงานขับรถ

นายอนุรัตน์ คงจีน

พนักงานขับรถ

เจ้าหน้าที่ขบวนที่ 2

นพ.ชัยพร พรหมสิงห์

ศัลยแพทย์

พญ.ผลินทร์ ผดุงมาตรวรกุล

รังสีแพทย์

คุณศรุตยา พูลย์

นักรังสีเทคนิคการแพทย์

คุณสิริกร ชมภูนุช

เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคการแพทย์

คุณผุสนีย์ จีมีโน่

พยาบาล

คุณสอิ้ง สาสงเคราะห์

พยาบาล

คุณประภารัตน์ บุญล้อม

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

คุณณัฐพร สารสุ

นักวิชาการสาธารณสุข

คุณหนึ่งนภา ภูมิอ่อน

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

คุณอมราภรณ์ เจริญสุข

ผู้ช่วยรังสีแพทย์

คุณรุ่งฤดี ชื่นพิมาย

ผู้ช่วยรังสีแพทย์

คุณจันทร์เพ็ญ เทศทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

คุณสำเภา ธิวะโต

พนักงานขับรถ

คุณเชาวลิต ธิวะโต

พนักงานขับรถ

คุณณัฐพงศ์ ธิวะโต

พนักงานขับรถ

คุณวิชิต มะณีเลิศ

พนักงานขับรถ

คุณธนชาติ ทิมพรมราช

พนักงานขับรถ

คุณอภิชาติ ชัยสา

พนักงานขับรถ