ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

8-9 พ.ค.60 อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม