18-21 ก.พ. 60 อ.ควนโดน จ.สตูล

ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

18-21 ก.พ. 60 อ.เมือง จ.ตรัง