ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

5 มิ.ย.60 อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม