ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

4 พ.ค.60 อ.พรเจริญจ.บึงกาฬ