ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

4 ก.ค. 59 อ. เมือง จ.เพชรบุรณ์