ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

30-31 เม.ย.60 อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา