ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

30 มิ.ย.60 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์