ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

3 พ.ย. 59 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว