ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

29 เม.ย.59 อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์