ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

29 มิ.ย. -1 ก.ค. 59 อ. เมือง จ.ลพบุรี