ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

29 พ.ค 60 อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ