ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

28 เม.ย.60 อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี