ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

26 พ.ค.60 อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น