ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

23-24 ก.พ.59 อ.เมือง จ.ยะลา