ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

2 พ.ย.59 อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว