ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

2 พ.ค.60 อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย