ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

17-18 เม.ย.60 อ.ภูหลวง จ.เลย