ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

17 สค.59 อ.ดอยสะเกด จ.เชียงใหม่