ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

17 พ.ค.60 อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์