ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

15 สค. 59 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่