ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

15 พ.ค.60 อ.เมือง จ.สกลนคร