ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

15-16 ก.พ.59 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี