ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

13 มิ.ย.60 อ.กุดชุม จ.ยโสธร