ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

12 มิ.ย.60 อ.ทรายมูล จ.ยโสธร