ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

1 มิ.ย.60 อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม