กิจกรรมร่วมกับทาง กรมอนามัย

การประกวด

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตมะเร็ง

มูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕๙ พรรษา ชวนคนไทยเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตโรคมะเร็ง ผ่านกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ ทั้งการวาดภาพ การแต่งอาขยาน และการออกกำลังกายแบบพื้นบ้านประยุกต์

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุ ๕๙ พรรษา ปี ๒๕๕๔

๒) เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดความตระหนักและหันมาใสใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและสร้างนิสัย ในการบริโภคที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อพิชิตโรคมะเร็ง

๓) เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสร้างกระแสร่วมกันที่จะป้องกันโรคมะเร็ง โดยผ่านรูปแบบการ ประกวดประเภทต่างๆ

เนื้อหาที่ใช้ในการประกวด

เนื้อหาต้องแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการสร้างภูมิต้านทานมะเร็ง โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๕ วัน ๆ ละ ๓๐ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยครึ่งกิโลกรัม หรือครึ่งหนึ่งของแต่ละมื้ออาหารต่อวัน รวมทั้งเรื่องของอารมณ์ที่ต้องรู้จักการจัดการความเครียด และการปรับจิตใจให้แจ่มใส จะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ถึงร้อยละ ๒๐-๓๐ และควรหมั่นตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเป็นประจำ

ประกวดภาพวาด
ประกวดอาขยาน
ประกวดออกกำลังกาย
ประกวดภาพวาด

๑. หัวข้อ “ชุมชนพิชิตมะเร็ง โดยการกินผัก ผลไม้ และออกกำลังกาย”

แบ่งการประกวดเป็น ๓ ประเภท

๑) ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา

๒) ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

๓) ประเภทบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ

๒. รางวัล

รางวัลชนะเลิศ               เงินรางวัล   ๙,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตรและโล่

รองชนะเลิศอันดับ ๑       เงินรางวัล   ๗,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตรและโล่

รองชนะเลิศอันดับ ๒       เงินรางวัล   ๕,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตรและโล่

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ             ๓,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตรและโล่

๓. กติกาและเงื่อนไข

๑) บุคคลหนึ่งสามารถส่งภาพวาดได้ไม่จำกัดจำนวน

๒) เป็นภาพวาด ขนาด ๒๙.๗ X ๔๒ เซนติเมตร (A๓) ที่สามารถใช้เทคนิคการวาดภาพได้อย่าง อิสระไม่จำกัดเทคนิคและประเภทของวัสดุที่ใช้ในการวาด ทั้งนี้ห้าม     ใช้ภาพที่วาด ตกแต่งและลงสีโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เด็ดขาด

๓) เป็นผลงานภาพวาดที่ผู้ส่งประกวดวาดด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น และต้องไม่เคยนำภาพเผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

๔) ตั้งชื่อภาพและเขียนข้อความสั้น ๆ ไม่เกิน ๕ บรรทัด ที่บรรยายเรื่องราวตามความหมายของภาพที่สัมพันธ์กับหัวข้อการประกวด ระบุประเภทที่ส่งประกวด พร้อม     ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ติดไว้ด้านหลังภาพ

๔. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย

๑) ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ ประเภทภาพวาด   จำนวน  ๒  คน

๒) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ                จำนวน  ๑  คน

๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ                   จำนวน  ๑  คน

๔) สื่อมวลชน                                 จำนวน  ๑  คน

๕. เกณฑ์การตัดสิน ( ๑๐๐ คะแนน )
๑) เนื้อหา การสื่อความหมายของภาพ                                 ๒๕  คะแนน

๒) คำบรรยายเรื่องราวของภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด    ๒๕  คะแนน

๓) ความสวยงาม การใช้สี การจัดองค์ประกอบของภาพ              ๒๐  คะแนน

๔) การสร้างจุดสนใจของภาพ                                          ๑๐  คะแนน

๕) ความคิดสร้างสรรค์                                                 ๒๐  คะแนน

ส่งผลงานมาที่ มูลนิธิกาญจนบารมี อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย โทร. ๐ ๒๙๖๕ ๙๒๔๔

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ http://kbm.anamai.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ประกาศผล        วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

รับรางวัล           ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๔

ประกวดอาขยาน

๑. หัวข้อ “เสริมสร้างทักษะชีวิต หลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็ง กินผัก ผลไม้และออกกำลังกายพิชิตมะเร็ง”

แบ่งการประกวดเป็น ๓ ประเภท

๑) ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา

๒) ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

๓) ประเภทบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ

๒. รางวัล

รางวัลชนะเลิศ               เงินรางวัล   ๘,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตรและโล่

รองชนะเลิศอันดับ ๑       เงินรางวัล    ๖,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตรและโล่

รองชนะเลิศอันดับ ๒       เงินรางวัล    ๔,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตรและโล่

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ             ๒,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตรและโล่

๓. กติกาและเงื่อนไข

๑) เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองที่เป็นกลอนสุภาพหรือกลอนแปด ความยาว ๒ บท (หรือ ๘ วรรค) ขึ้นต้นพยางค์ที่ ๒ วรรคแรกด้วย “เอ่ย”

และพยางค์สุดท้ายของบทสุดท้ายลงท้ายด้วย “เอย”

๒) บุคคลหนึ่งสามารถส่งอาขยานได้ไม่เกิน ๓ บท

๓) เป็นอาขยานภาษาไทย ความยาวของอาขยานไม่เกิน ๑๘ คำ

๔) เป็นอาขยานที่ผู้ส่งประกวดแต่งขึ้นเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัล เผยแพร่หรือปรากฏที่ใดมาก่อน

๕) เขียนอาขยานลงในไปรษณียบัตร ระบุประเภทที่ส่งประกวดพร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

๔. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย

๑) ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย    จำนวน  ๒  คน

๒) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ   จำนวน  ๑  คน

๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ      จำนวน  ๑  คน

๔) สื่อมวลชน                    จำนวน  ๑  คน

๕. เกณฑ์การตัดสิน ( ๑๐๐ คะแนน )
๑) เนื้อหาสอดคล้องกับประเด็น             ๒๐  คะแนน
๒) ความคิดสร้างสรรค์                     ๒๐  คะแนน

๓) ฉันทลักษณ์ (สัมผัสนอก สัมผัสใน)      ๓๐  คะแนน

๔) อักขระวิธี (การใช้คำ)                     ๓๐  คะแนน

ส่งผลงานมาที่ มูลนิธิกาญจนบารมี อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย โทร. ๐ ๒๙๖๕ ๙๒๔๔

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ http://kbm.anamai.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ประกาศผล        วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

รับรางวัล           ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๔

ประกวดออกกำลังกาย

ประกวดออกกำลังกายแบบพื้นบ้านประยุกต์ โดยผสมผสานวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือวัฒนธรรมสมัยใหม่

๑. ประเภทการประกวด

แบ่งการประกวดเป็น ๓ ประเภท

๑) ประเภททีมเด็กอายุไม่เกิน ๑๔ ปี

๒) ประเภททีมประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)

๓) ประเภททีมผสม (ต้องมีผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๒ คน ร่วมทีม)

๒. รางวัล

รางวัลชนะเลิศ              เงินรางวัล   ๕๐,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับ ๑      เงินรางวัล   ๓๐,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับ ๒      เงินรางวัล   ๑๐,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล   เงินรางวัล     ๘,๐๐๐ บาท   พร้อมเกียรติบัตร

๓. กติกาและเงื่อนไข

๑) สมัครเป็นทีม ๆ ละ ๑๕-๒๐ คน

๒) เป็นการออกกำลังกายแบบพื้นบ้านที่ประยุกต์และผสมผสานวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือวัฒนธรรม สมัยใหม่

๓) รูปแบบการออกกำลังกายจะต้องคิดขึ้นเอง ไม่คัดลอกหรือดัดแปลงจากของผู้อื่น

๔) ใช้เวลาในการออกกำลังกายไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที (รวมการวอร์มร่างกาย)

๕) สามารถใช้เพลง อุปกรณ์ เครื่องดนตรี ประกอบการออกกำลังกายได้

๖) ส่งผลงานในรูปแบบ DVD หรือ VCD ความยาวไม่เกิน ๓ นาที

๗) ระบุประเภทที่ส่งประกวดพร้อมชื่อทีม ผู้ประสานงานพร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ลงในไปรษณียบัตร

๔. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย

๑) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย        จำนวน  ๒  คน

๒) ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     จำนวน  ๑  คน

๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ                   จำนวน  ๑  คน

๔) สื่อมวลชน                                 จำนวน  ๑  คน

๕. เกณฑ์การตัดสิน ( ๑๐๐ คะแนน )
๑) รูปแบบและท่าทางการออกกำลังกายสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด        ๒๕  คะแนน

๒) ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าทางและรูปแบบการออกกำลังกาย    ๒๕  คะแนน

๓) ความพร้อมเพรียง                                                           ๒๐  คะแนน

๔) การแต่งกาย                                                                  ๑๕  คะแนน

๕) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน                                      ๑๕  คะแนน

ส่งผลงานมาที่ มูลนิธิกาญจนบารมี อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย โทร. ๐ ๒๙๖๕ ๙๒๔๔

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ http://kbm.anamai.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ประกาศผลรอบคัดเลือก         วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ           วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

รับรางวัล                         ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๔