ถวายขบวนรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ – ข่าวในพระราชสำนัก

28 Jun 2023

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๓๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี นา นายกฤษดา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาของมูลนิธิ ฯ และผู้ให้การสนับสนุน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายขบวนรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ประกอบด้วย รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ประสิทธิภาพสูง ๓ มิติ พร้อมอุปกรณ์ จานวน ๔ คัน รถนิทรรศการเคลื่อนที่ จานวน ๒ คัน รถสาธิตและการสอนตรวจเต้านม จานวน ๒ คัน และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จานวน ๒ คัน รวมจานวน
๑๐ คัน เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิกาญจนบารมี ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ให้การสนับสนุน การดาเนินงานโครงการ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ ด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสาคัญและ ทรงห่วงใยในการดูแลสุขภาพอนามัยของราษฎร โดยเฉพาะสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมที่อยู่ใน พื้นที่ชนบท ห่างไกล และด้อยโอกาส ให้ได้เข้าถึงการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิกาญจนบารมี จัดทาโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ๔ หน่วย ๔ ภาค ทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ปัจจุบันมูลนิธิ ฯ มีขบวนรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ จานวน ๒ หน่วย คือ หน่วยที่ ๑ รับผิดชอบ พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยที่ ๒ รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่สตรีในพื้นที่ชนบทและห่างไกล จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มขบวนรถ ตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ อีกจานวน ๒ หน่วย ที่ผ่านมามูลนิธิ ฯ ได้ออกให้บริการในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน มีผู้มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จานวนกว่าสามแสนราย และพบว่าผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมในระยะแรกที่ตรวจพบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยนี้ สามารถรักษาได้ ทันท่วงที รวมถึงการให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดและกลับมาใช้ ชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพได้ต่อไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรเป็นล้นพ้น