รับเสด็จ 28 ธันวาคม 2564

30 Dec 2021

ทรงพระราชทานรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 16.54 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี พร้อมกรรมการและที่ปรึกษาของมูลนิธิ ฯ นำ ผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง 2 มิติ (2D Full Field Digital Mammography) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ในโอกาสครบ 70 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2564 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ดังกล่าวแก่มูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ และโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี