การประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวี

5 Oct 2021

โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก

Breast Cancer Awareness Month 2021 (BCAM.)
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษณ์

กาญจนบารมี กวีคีตการ ต้านมะเร็งเต้านม

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)
ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

การประกวดบทกวีฉันทลักษณ์

ใช้รูปแบบกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ความยาว ๑๐ บท โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้  

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันโรคมะเร็งเต้านม 

สร้างขวัญกำลังใจและปลุกความหวังให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมและครอบครัว 

สร้างแรงบันดาลใจให้สังคมเกิดจิตสำนึกร่วมกันในการเฝ้าระวังป้องกันโรคมะเร็งเต้านม 

การประกวด แบ่งเป็น ระดับ คือ 

ระดับนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา 

ระดับบุคคลทั่วไป หมายถึง นิสิต นักศึกษา และ ประชาชน

รางวัล ดังนี้

ระดับนักเรียน 

รางวัลชนะเลิศ จำนวน รางวัล ได้รับ โล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย จำนวน รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร 

ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ จำนวน รางวัล ได้รับ โล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย จำนวน รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร 

รายชื่อกรรมการภายใต้การดำเนินการตัดสิน รายนามดังต่อไปนี้

. .เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  ประธานกรรมการ

. .สุภาพ คลี่ขจาย  กรรมการ

. รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร  กรรมการ

. รศ.ดร.สุปาณี พัดทอง  กรรมการ

. ดร.อภิชาติ ดำดี  กรรมการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการส่งต้นฉบับผลงาน 

บทกวีฉันทลักษณ์ส่งผลงานทาง E-mailit.kbmf@gmail.com 

ไม่จำกัดเพศ ส่วนอายุของผู้เขียนขึ้นอยู่กับระดับการประกวดที่ระบุ

แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา มาพร้อมกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด 

ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด 

เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น รวมทั้งตั้งชื่อเรื่องที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

ผลงานส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท 

ต้นฉบับเรื่องเป็นตัวพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ขนาดตัวหนังสือ ๑๖ พอยท์, Font Cordia New ส่งเป็น File PDF และ Word 

ผู้เขียนต้องระบุชื่อนามสกุล หรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้บนเอกสาร 

หลังจากการประกาศผลรางวัล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล โครงการประกวดจะไม่ส่งคืนต้นฉบับ 

โครงการประกวดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลงานนั้น ไม่ถึงระดับที่จะได้รับรางวัล 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่พาดพิงหรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใด อันจะเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ผู้ประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งด้านเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ มูลนิธิฯไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ทั้งสิ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการพบว่า ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รางวัลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ปกปิดข้อเท็จจริง
มีการแอบอ้าง หรือเลียนแบบผลงานจากผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รางวัลออกได้ทันที และผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ไม่ว่ากรณีใด ทั้งสิ้น

*สำหรับลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง ลำดับ จะถือว่าเป็นของมูลนิธิฯ เป็นเวลา ปี*

๒. การประกวดเพลงร่วมสมัย

เป็นประเภทบุคคลทั่วไป

ประกอบด้วย คำร้อง ทำนอง และเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเบื้องต้น ไม่เกิน ชิ้น

ความยาวไม่เกิน   นาที (Audio file : .wav หรือ mp)

ไฟล์เอกสาร โน้ตเพลง คอร์ด พร้อมคำร้อง (Melody + Chord + Lyric)

คำร้อง

เป็นเรื่องราวที่สามารถสร้างกำลังใจและปลุกความหวังให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ได้ทั้งในมิติของคนในครอบครัว ,คนรัก ,เพื่อนรัก, ญาติสนิทมิตรสหาย หรือผู้ด้วยโอกาส ฯลฯ

เป็นเรื่องราวที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมและชุมชนเกิดความตื่นตัว หันมาช่วยกันรณรงค์เพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านมอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น 

การให้กำลังใจโดย  สามี ภรรยา และลูกน้อย สามีหาเลี้ยงครอบครัว ภรรยาดูแลบุตรต่อมาภรรยาเป็นมะเร็งเต้านม และใกล้จะเสียชีวิต ฝากสามีดูแลลูกน้อย (ในกรณีที่ผู้หญิงร้องเพลง) หรือขอให้หลับสบายสามีจะดูแลลูกเอง (กรณีผู้ชายร้อง) ”

ทำนอง

ดนตรีไทยสากล ไทยลูกทุ่ง ไทยประยุกต์ หรือสติง ฯลฯ

รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ จำนวน รางวัล ได้รับ โล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย จำนวน รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร 

*สำหรับลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง ลำดับ จะถือว่าเป็นของมูลนิธิฯ เป็นเวลา ปี*

รายชื่อคณะกรรมการภายใต้การดำเนินการตัดสินโดย มูลนิธิโรยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้าฯ รายนามดังต่อไปนี้

 1. .ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร กรรมการ
 2. รศ.ดร.นรอรรถ จันทร์กล่ำ กรรมการ
 3. คุณสราวุธ เลิศปัญญานุช กรรมการ
 4. คุณพัสกร อินทราสมบัติ เลขานุการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการส่งต้นฉบับผลงาน

แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา มาพร้อมกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด 

เป็นผลงานประพันธ์เพลงที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น รวมทั้งตั้งชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

ผลงานส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท

หลังจากการประกาศผลรางวัล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล โครงการประกวดจะไม่ส่งคืนต้นฉบับ 

โครงการประกวดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลงานนั้น ไม่ถึงระดับที่จะได้รับรางวัล 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

ผู้ประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งด้านเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ มูลนิธิฯไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ทั้งสิ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการพบว่า ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รางวัลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ปกปิดข้อเท็จจริง
มีการแอบอ้าง หรือเลียนแบบผลงานจากผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รางวัลออกได้ทันที และผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ไม่ว่ากรณีใด ทั้งสิ้น

*สำหรับลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง ลำดับ จะถือว่าเป็นของมูลนิธิฯ เป็นเวลา ปี

  การรับสมัคร

   กำหนดการ

   วันที่ ตุลาคม – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ : เปิดรับผลงาน สิ้นสุดการส่งผลงานภายในเวลา ๒๓.๕๙ . วันที่
   ๑๔ พฤศจิกายน

   วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ประกาศผลการตัดสินและเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลในเพจของมูลนิธิกาญจนบารมี 

   วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ : พิธีมอบรางวัล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
   (
   อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

   ๓. จัดบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

   ในเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก Breast Cancer Awareness Month 2021 (BCAM)

   ทาง มูลนิธิกาญจนบารมี มีเป้าหมายในการให้บริการ ตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ จำนวน ๑,๐๐๐ ราย ในวันที่ ๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ค้าส่ง อู้ฟู่ จังหวัดขอนแก่น และในวันที่ ๑๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย เพื่อชิงรางวัล สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดตามกติกาและเงื่อนไข ได้ที่ Website และ Facebook ของมูลนิธิกาญจนบารมี

   ผู้สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดได้ที่ 

   โทรศัพท์ : (๐๒) ๕๙๑๘๑๘๕๘๖
   E-mail : it.kbmf@gmail.com
   Facebook : https://web.facebook.com/KanchanabarameeFoundation
   Website : https://www.kanjanabaramee.org

   สาระน่ารู้:มาป้องกันมะเร็งเต้านมกันเถอะ